Opportunity

Winner

LO YAN CHI
Wong Ka Wing
Fong Hin Nam

Finalists

Tung Wing Yiu
張 凱誦
WONG WAI KIN
Wong Rex
Melanie Catamin
Leung Kin Keung
Jerry Ng